Statut

Broj: 02/06

Sarajevo, 2. 3. 2006.

Na temelju članka 10. i 12. Zakona o udrugama i zakladama Bosne i Hercegovine (“Službeni list BiH”, broj 32/01 i 42/03) Osnivačka skupština Panevropske unije Bosne i Hercegovine na sjednici od 2. 3. 2006. godine u Sarajevu, donijela je

S T A T U T

PANEVROPSKE UNIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

I . OPĆE ODREDBE

Članak 1.

            Udruga je osnovana Odlukom na osnivačkoj Skupštini održanoj u Sarajevu dana 2.3.2006.g., a u skladu sa Zakonom o udrugama i zakladama Bosne i Hercegovine.

            Ovim Statutom regulira se:

-          naziv, skraćeni naziv i sjedište Udruge,

-          ciljevi Udruge,

-          postupak učlanjenja i isključivanje članova,

-          organi Udruge, način na koji se biraju, ovlaštenja koja imaju, kvorum i pravila glasanja, trajanje mandata, osoba ovlaštena za sazivanje Skupštine, uvjeti i način raspuštanja, odnosno prestanak rada Udruge,

-          pravila za ostvarivanje, upotrebu i raspolaganje sredstvima i imovinom Udruge, kao i tijelo ovlašteno za nadzor nad upotrebom sredstava,

-          postupak za izmjenu i dopunu Statuta, ovlaštenja i način donošenja akata,

-          opis oblika i sadržaj pečata,

-          zastupanje Udruge.

Članak 2.

Udruga je neprofitna i djeluje na području cijele Bosne i Hercegovine.

Udruga ima svojstvo pravne osobe.

Članak 3.

Udruga je utemeljena sa svrhom da promiče i ostvaruje ciljeve naznačene u Programskoj deklaraciji, a izvedene iz Strasbourških deklaracija Međunarodne Panevropske unije iz 1973. i 1995.

II. NAZIV, SJEDIŠTE, SIMBOL, ZASTAVA I PEČAT

 

Članak 4.

Naziv Udruge je:

-            Panevropska unija Bosne i Hercegovine

-            Paneuropska unija Bosne i Hercegovine

-            Паневропска цнија Босне иХерцеговине

Skraćeni naziv Udruge je:

-            PEUBiH

-            PEUBiH

-            пEуБих

Članak 5.

Sjedište Udruge je u Sarajevu u Ulici Maršala Tita broj 56.

Članak 6.

Udruga ima svoj znak u obliku žutog kruga podijeljenog dvjema crvenim vrpcama na četiri jednaka polja. Žuti krug simbolizira sunce te je okružen s dvanaest žutih zvijezda.

Članak 7.

Udruga ima zastavu koja je u obliku pravokutnika s odnosom strana 2,5:1. Zastava je plave boje i u njenom središtu nalazi se znak  BHPU-a iz člana 6.

Članak 8.

Pečat je okruglog oblika promjera 3 cm. Unutar pečata kružno je ispisan puni naziv Udruge latiničnim pismom PANEVROPSKA UNIJE BOSNE I HERCEGOVINE – SARAJEVO, a u sredini je znak Udruge.

Udruga može imati i više pečata koji su numerirani.

Članak 9.

Udruga djeluje prema jedinstvenim pravilima, programskim načelima i ovom Statutu na teritoriju Bosne i Hercegovine, ali i izvan BiH sukladno zakonu.

Članak 10.

Članovi tijela upravljanja Udruge ne mogu biti osobe kojima je zabranjeno javno istupanje ili osobe kojima je oduzeta poslovna sposobnost.

III. – CILJEVI ODNOSNO DJELATNOST UDUGE

 

Članak 11.

Osnovni programski ciljevi Udruge su:

-       priključenje BiH Europskoj uniji;

-       promicanje vrijednosti europskog nasljeđa u pravom europskom duhu;

-       rad na kulturnoj i duhovnoj obnovi Bosne i Hercegovine;

-       suradnja u stvaranju svih nužnih uvjeta za stvaranje samoodržive i funkcionalne Bosne i Hercegovine te u stvaranju svih nužnih uvjeta za pravedan i trajan mir u Bosni i Hercegovini i susjednim regijama;

-       promicanje kulture bosanskohercegovačkih naroda i građana u Europi i promicanje europskih kulturnih dometa u Bosni i Hercegovini kao i poticanje kulturne, znanstvene, tehničke i gospodarske razmjene s Europom i svijetom;

-       poticanje znanstvenog i tehnološkoga razvoja i najviših europskih obrazovnih i znanstvenih standarda u Bosni i Hercegovini;

-       usklađivanje i usavršavanje obrazovnih, pravnih i sustava u Europi;

-       promicanje najviših europskih standarda socijalne politike, demokracije i pravne države;

-       promicanje najviših europskih standarda zaštite prirodne sredine i života u Bosni i Hercegovini;

-       uključivanje Bosne i Hercegovine u rad na kulturnoj i duhovnoj obnovi u Europi i svijetu;

-       ostvarivanje i onih zadaća koje proističu iz ovih ciljeva;

-       izdavanje stalnih i povremenih publikacija i knjiga;

-       organiziranje stručnih i znanstvenih skupova, konferencija, tribina, izložbe,  koncerte, kulturne i druge priredbe;

-       medijsko promoviranje programskih ciljeva Udruge;

-       razvijanjem suradnje s drugim sličnim udrugama u domovini i inozemstvu.

Članak 12.

                 Udruga može obavljati i poslovnu djelatnost u okviru svojih programskih aktivnosti ovog Statuta, koji su povezani s ciljevima Udruge (izdavačka djelatnost, tiskanje knjiga, brošura …)

                 Udruga može obavljati i druge djelatnosti koje nisu povezane s ciljevima i aktivnostima Udruge samo preko posebno osnovanog pravnog lica u skladu s članom 7. Zakona o udrugama i zakladama Bosne i Hercegovine

IV. ODNOSI I SURADNJA S DRUGIM ORGANIZACIJAMA

 

Članak 13.

Udruga u svojem radu surađuje s društvenim, političkim, gospodarskim, kulturnim, znanstvenim i drugim organizacijama iz zemlje i inozemstva i njihovim tijelima radi ostvarivanja svojih zadaća i ciljeva.

Članak 14.

Udruga se može učlanjivati u srodne domaće i međunarodne organizacije ili s njima na drugi način surađivati.

O učlanjenju Udruga u neku drugu srodnu organizaciju u zemlji ili inozemstvu odlučuje Skupština Udruga, a na prijedlog Upravnog odbora  ( Predsjedništva ).

V. –  PRAVA, DUŽNOSTI I ODGOVORNOSTI ČLANOVA UDRUGE

 

Članak 15.

Članstvo u Udruzi je dobrovoljno, a može pristupiti svaka osoba, državljanin Bosne i Hercegovine ili strani državljanin, koja prihvaća Statut, kao i ciljeve i zadatke Udruge.

Osoba koja želi biti članom potpisuje pristupnicu.

Svi članovi Udruge su ravnopravni u ostvarivanju svojih prava.

Članstvo u Udruzi prestaje:

-          istupanjem,

-          smrću,

-          isključenjem.

Svaki član Udruge može istupiti iz Udruge na osnovu pismene izjave o istupanju, koju podnosi Upravnom odboru (Predsjedništvu Udruge). Kao dan prestanka članstva smatrat će se datum prijema izjave o istupanju.

Odluku o isključenju iz članstva donosi  Stegovni sud Udruge. Isključeni član Udruge, eventualnu žalbu može uložiti Skupštini Udruge, koja u slučaju priziva donosi konačnu odluku.

Članak 16.

Prava članova su:

-          da sudjeluju u radu Udruge

-          da biraju i budu birani u organe Udruge

-          da daju primjedbe na rad Udruge, kao i da daju prijedloge i sugestije,

-          da sudjeluju na predavanjima, seminarima, savjetovanjima i drugim stručnim skupovima i

-          da uživaju zaštitu Udruge u slučaju predviđenim Statutom

Obaveze članova su:

-          da sudjeluju u radu Udruge

-          da sprovode odluke i zaključke organa Udruge

-          da surađuju sa drugim članovima Udruge radi ostvarivanja ciljeva i zadataka Udruge

-          da redovno plaćaju članarinu.

Članak 17.

Na prijedlog Upravnog odbora (Predsjedništva Udruge) Skupština može izabrati počasne članove Udruge i počasnoga predsjednika, na temelju njihova izuzetnog doprinosa ostvarivanju ciljeva i zadataka Udruge.

VI. –  IMOVINA, PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI UDRUGE

 

Članak 18.

Imovinu Udruge čine sva sredstva, potraživanja, prava i obaveze, koje se bilanciraju danom  31. prosinca tekuće godine.

Članak 19.

Udruga pribavlja sredstva za ostvarivanje djelatnosti i svojih ciljeva:

-          prihodima iz članarine,

-          prihodima stečenim kroz ostvarivanje ciljeva i aktivnosti Udruge kako je određeno ovim Statutom,

-          donacijama ukoliko ne utiču na nezavisnost rada Udruge i njegovih članova,

-          nasljeđivanjem,

-          iz drugih izvora u skladu sa pozitivnim propisima.

Članak 20.

Način vođenja knjigovodstveno-računovodstvenih i blagajničkih poslova utvrđuje se općim aktom Upravnog odbora (Predsjedništva) Udruge.

Financijsko izvješće glavni tajnik podnosi Poslovnom odboru (Predsjedništvu) Udruge svaka 3 mjeseca i Skupštini Udruge po njenom sazivu.

Članak 21.

Sredstva Udruge mogu se koristiti isključivo za ostvarivanje ciljeva i zadaća Udruge.

VII. – USTROJSTVO UDRUGE

Članak 22.

Tijela Udruga-a su:

 • Skupština
 • Predsjednik
 • Upravni odbor (Predsjedništvo)
 • Nadzorni odbor
 • Stegovni sud

Članak 23.

Unutarnji ustrojbeni oblici Udruge jesu:

 • Mladež PEUBiH
 • Uredi – Podružnice

VII. – 1. Skupština

Članak 24.

Skupština je najviše tijelo Udruge, a čine je svi članovi Udruge. Ako je u Udrugu učlanjeno više od 300 članova, Skupštinu čine zastupnici birani u temeljnim organizacijama uredima – podružnicama prema ključu kojeg utvrdi Upravni odbor (Predsjedništvo) Udruge.

Na Skupštinu, kao gosti, mogu biti pozvani predstavnici drugih organizacija i udruženja Panevropske unije, te dužnosnici i javni djelatnici državnih i drugih tijela u zemlji i inozemstvu.

Članak 25.

Skupština se održava prema potrebi, a najmanje jedanput godišnje, a izvanredna po potrebi.

Redovitu Skupštinu Udruge saziva predsjednik Udruge.

Izvanrednu Skupštinu Udruge saziva predsjednik na zahtjev najmanje trećine članova Udruge ili u izuzetnim okolnostima na vlastitu inicijativu.

U slučaju spriječenosti predsjednika sazivanja Skupštine vrše potpredsjednici.

Obavijesti o sazivanju Skupštine treba poslati svim članovima najmanje 15 dana prije održavanja, a u izvanrednim slučajevima barem 8 dana prije zasjedanja. Uz poziv se dostavlja i prijedlog dnevnoga reda s naznakom vremena i mjesta održavanja.

Skupštinu Udruge predsjednik je dužan obavezno sazvati u roku od 60 dana kada dobije pismeni zahtjev za to od najmanje jedne trećine članova.

Ukoliko predsjednik ne sazove Skupštinu sukladno prethodnom stavu, Skupštinu će sazvati u roku od 10 dana oba potpredsjednika, a ukoliko i oni to ne učine, članovi Udruge iz stavka 4. ovog članka ovlašteni su da sazovu Skupštinu Udruge.

Članak 26.

Rad Skupštine vodi Radno predsjedništvo od najmanje 3 člana, od kojih je jedan predsjednik Udruge, a on je ujedno i predsjednik Skupštine.

Nakon izbora Radnog predsjedništva, biraju se radna tijela Skupštine:

 • zapisničar
 • dva ovjerovitelja zapisnika
 • izborna komisija (na izbornome zasjedanju)

Zapisnik potpisuju predsjednik, ovjerovitelji i zapisničar.

Ako je Skupština propisno sazvana i svi su članovi bili obaviješteni, a nije ih više od trećine tražilo promjenu zakazanoga vremena, te se barem trećine članova skupila u zakazano vrijeme, ona čini kvorum i može pravovaljano odlučivati. Ako trećina nije skupila, odgađa se početak rada za pola sata, a nakon toga Skupština, ako tako odluči, može započeti radom. Skupština može pravovaljano odlučivati većinom glasova prisutnih članova, i to javnim glasovanjem, ako se ne odluči drugačije, osim u slučaju mijenjanja Statuta i donošenja odluke kojom Udruga prestaje s radom.

Odluke donesene na Skupštini potpisuje predsjednik.

Članak 27.

Skupština udruge:

 • donosi, mijenja i dopunjuje Statut Udruge i daje mjerodavno tumačenje njegovih odredaba;
 • donosi poslovnik o svojem radu;
 • razmatra i usvaja izvješća tijela Udruge;
 • odlučuju o prizivu protiv odluka Upravnog odbora  (Predsjedništva);
 • odlučuje o pripajanju, razdvajanju, transformiranju, raspuštanju i prestanku rada udruge, kao i drugim statusnim promjenama udruge;
 • bira i razrješava predsjednika, članove Upravnog odbora (Predsjedništva), članove Nadzornoga odbora, Stegovnog suda i drugih tijela ako ih osnuje, izuzev izbora članova tijela Mladeži Udruge
 • osniva prema potrebi razna tijela, komisije, odbore i sl. te utvrđuje njihove zadatke, način rada i izvore financiranja;
 • donosi plan i program rada Udruge;
 • donosi smjernice i prijedloge za rad Udruge;
 • obavlja i druge poslove koji nisu u nadležnosti drugih tijela Udruge.

VII. – 2. Upravni odbor (Predsjedništvo)

Članak 28.

Upravni odbor (Predsjedništvo) je izvršno tijelo koje ime 13 članova: predsjednik (ujedno je i predsjednik Udruge), dva potpredsjednika (ujedno su i potpredsjednici Udruge), glavni tajnik (ujedno je i glavni tajnik Udruge), predsjednik Mladeži i još osam članova.

Sve članove Upravnog odbora (Predsjedništva) osim predsjednika Mladeži bira Skupština Udruge, osim ako Skupština ne odluči drugačije.

Predsjednika Mladeži bira Skupština Mladeži PEUBiH.

Skupština bira predsjednika Udruge, koji je ujedno i predsjednik Upravnog odbora (Predsjedništva), između kandidata koji se kandidiraju ili koji su predloženi, a izabran je onaj kandidat koji dobije 50% + 1 glas nazočnih članova Skupštine. Ukoliko se prijavilo više od dva kandidata u drugi krug glasovanja idu oni kandidati koji su u prvom krugu imali najveći broj glasova.

Skupština bira dva potpredsjednika na prijedlog predsjednika Udruge.

Skupština bira glavnog tajnika na prijedlog predsjednika Udruge.

Na prijedlog izabranog predsjednika Skupština bira ostale članove Upravnog odbora (Predsjedništva) ili aklamacijom tj. izborom svih predloženih članova Upravnog odbora (Predsjedništva) odjedanput ili pojedinačnim glasovanjem za svakog od pojedinih članova.

Ukoliko se glasuje pojedinačno za svakog od predloženih kandidata za člana Upravnog odbora (Predsjedništva), uključujući i potpredsjednike i glavnog tajnika, izabranim se smatra onaj kandidat koji je dobio 50% + 1 glas nazočnih članova  Skupštine.

Na Osnivačkoj skupštini Udruge na prijedlog predsjednika bira se v.d. predsjednika Mladeži PEUBiH dok Mladež ne izabere predsjednika i ostale dužnosnika na temelju svojih propisa.

Članak 29.

Upravni odbor (Predsjedništvo) obavlja rad na sjednicama koje saziva predsjednik. Sjednicu mogu sazvati i pet članova Upravnog odbora (Predsjedništva) ili Nadzorni odbor. Kvorum čini sedam članova Upravnog odbora (Predsjedništva).

Upravni odbor (Predsjedništvo) donosi odluke natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova.

Članak 30.

Upravni odbor (Predsjedništvo) Udruge:

 • provodi zaključke Skupštine;
 • vodi rad udruge između zasjedanja Skupštine i, u skladu s odlukama Skupštine,  odlučuje o svim pitanjima u radu udruge, osim o izmjenama i dopunama Statuta;
 • članovi Upravnog odbora (Predsjedništva) se na prijedlog predsjednika mogu zadužiti za posebne dužnosti i pojedine poslove;
 • priprema prijedloge za rad Skupštine, uključujući i moguće prijedloge izmjena Statuta;
 • u skladu sa zaključcima Skupštine priprema godišnji plan rada, godišnji plan prihoda i rashoda i završni račun udruge;
 • razmatra nacrte propisa od interesa za Udrugu te daje prijedloge, mišljenja i zauzima stajališta o tim pitanjima;
 • upravlja poslovima i imovinom udruge, brine se o izvorima prihoda, te donosi odluke o korištenju novčanih i drugih sredstava udruge;
 • odlučuje o suradnji s drugim udrugama i organizacijama u zemlji i inozemstvu, o mogućem učlanjenju u druge organizacije te imenuje predstavnike u takvim organizacijama;
 • raspoređuje zadatke članovima Udruge prema njihovim interesima, spremi i sposobnostima (bira komisije i odbore, daje im zaduženja i sl.) i koordinira njihov rad;
 • odlučuje o osnivanju i organizaciji stručnih službi (tajništva i sl.);
 • donosi odluku o osnivanju pravnog lica;
 • odlučuje o osnivanju Mladeži Udruge i prati njen rad;
 • odlučuje o osnivanju ureda (podružnica), radnih grupa te koordinira njihov rad;
 • Upravni odbor (Predsjedništvo) može razriješiti tijela koja osniva;
 • donosi i druge odluke koje mu povjeri Skupština;
 • odgovara za svoj rad Skupštini i podnosi joj izvješće o radu;
 • obavlja i druge poslove koji su u nadležnosti Upravnog odbora.

 Članak 31.

Mandat članova Upravnog odbora (Predsjedništva) i ostalih dužnosnika Nadzornog odbora i Stegovnog suda traje četiri godine i može se jedan put obnoviti.

Članak  32.

Predsjednik Udruge:

 • zastupa i predstavlja Udrugu;
 • priprema i saziva sjednice Upravnog odbora (Predsjedništva) i sjednice Skupštine;
 • predsjedava sjednicama Upravnog odbora (Predsjedništva);
 • predsjedava Skupštinom;
 • brine se o izvršavanju odluka Skupštine;
 • potpisuje akte koja se donose u Udruga, osim akata koja donose Nadzorni odbor i Stegovni sud;
 • predsjednik za rad neposredno odgovara Skupštini Udruge;
 • predsjednik može ovlastiti treća lica da zastupaju Udruga pred sudovima i drugim organima;
 • usklađuje rad svih tijela Udruge;
 • brine se za suradnju s drugim udrugama i organizacijama u zemlji i inozemstvu;
 • brine se o ostvarivanju ciljeva i zadataka Udruge putom svih tijela i privremenih organizacijskih oblika Udruge;
 • obavlja poslove utvrđene Statutom, zakonom, poslovnikom ili drugim općim i posebnim propisima i uputama nadležnih tijela, ili one koji po svojoj naravi spadaju u dužnosti predsjednika, kao što su nalozi  za raspolaganje sredstvima Udruge i sl.

Članak 33.

Predsjednik ili član Upravnog odbora (Predsjedništva) Udruge ima pravo u svakome trenutku uložiti ostavku na svoju dužnost ako procijeni da je više ne može uspješno obavljati.

U tome slučaju Upravni odbor (Predsjedništvo) ima pravo izabrati do slijedeće skupštine v.d. predsjednika, odnosno kooptirati drugoga člana predsjedništva.

S druge strane, postupak za odgovornost predsjednika ili članova Upravnog odbora (Predsjedništva), prestanak njihovog mandata ili opoziv može pokrenuti Nadzorni odbor ili Skupština dvotrećinskom većinom glasova nazočnih članova – o čemu konačnu odluku donosi Skupština.

Članak 34.

Potpredsjednici Upravnog odbora Udruge su ujedno i potpredsjednici Udruge i zamjenjuje predsjednika i pomaže mu u radu i izvršavanju zadaća iz njegove nadležnosti.

Glavni tajnik zamjenjuje potpredsjednike.

Članak 35.

U svim odnosima s trećim fizičkim i pravnim osobama, te nadležnim organima i ustanovama, Udrugu zastupa i predstavlja predsjednik.

Članak 36.

Glavni tajnik Udruge obnaša organizacijske poslove u Udruzi, a može obnašati i određene zadaće iz nadležnosti predsjednika i potpredsjednika, ako ga za to oni pojedinačno ovlaste, te vodi brigu i o financijskom poslovanju.

VII.- 3. Ostala tijela

Članak 37.

Nadzorni odbor Udruge bira Skupština Udruge i čini ga pet članova.

Između više kandidata nakon glasovanja za svakog kandidata posebno, izabranim se smatraju oni članovi Nadzornog odbora Udruge koji su dobili 50% + 1 glas nazočnih članova  Skupštine Udruge. No, članovi se mogu izabrati i u paketu tj. može se predložiti ili kandidirati svih pet članova koje članovi Skupštine biraju odjedanput aklamacijom.

Nadzorni se odbor sastaje odmah na poziv najstarijeg člana Nadzornog odbora.

Predsjednika Nadzornog odbora udruge bira Nadzorni odbor iz reda svojih članova.

Nadzorni odbor ima osnovnu zadaću provoditi nadzor nad materijalnim i financijskim poslovanjem kao i da nadgleda rad Upravnog odbora (Predsjedništva).

Nadzorni odbor donosi odluku natpolovičnim brojem glasova.

Članak 38.

Stegovni sud Udruge bira Skupština udruge i čini ga 5 članova. Između više kandidata nakon glasovanja za svakog kandidata posebno, izabranim se smatraju oni članovi Stegovnog suda Udruge koji su dobili 50% + 1 glas nazočnih članova Skupštine Udruge. No, članovi se mogu izabrati i u paketu tj. može se predložiti ili kandidirati svih pet članova koje članovi Skupštine biraju odjedanput aklamacijom.

Stegovni sud se konstituira najkasnije sedam dana od izbora, a saziva ih najstariji član Stegovnog suda.

Predsjednika Stegovnog suda bira Stegovni sud iz reda svojih članova.

Stegovni sud obnaša dužnosti utvrđene ovim Statutom, a posebice razrješava sve probleme i sporove koji se pojave u radu tijela Udruge.

Stegovni sud donosi odluke natpolovičnim brojem glasova.

Članak 39.

Članove Nadzornog odbora i Stegovnog suda razrješava i opoziva Skupština.

Članak 40.

Sve odluke tijela Udruge donose se natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova, a donošenje Statuta i njegove promjene natpolovičnom većinom ukupnog broja članova koji čine Skupštinu Udruge.

Promjena statusa udruge, pripajanje, razdvajanje, transformiranje, raspuštanje ili prestanak rada donosi se odlukom Skupštine Udruge za koju je glasovalo dvije trećine ukupnog broja članova koji čine Skupštinu Udruge.

Članak 41.

Upravni odbor (Predsjedništvo) Udruge osniva Mladež Udruge, čiji su članovi do 35. godine starosti, najkasnije 90 dana od održavanja Osnivačke skupštine Udruge.

Mladež Udruge donosi interna pravila organizacije i rada. Ta pravila će se uskladiti sa Statutom Udruge i na koja daje suglasnost Upravni odbor (Predsjedništvo) Udruge.

Koordinira rad s drugim tijelima Udruge. Odgovara za svoj rad predsjedniku, Upravnom odboru  (Predsjedništvu) i Skupštini Udruge.

Daje izvješće o svojem radu Skupštini Udruge, a kratkoročna izvješća o tekućem radu Upravnog odbora (Predsjedništvu).

Članak 42.

Udruga osniva temeljne jedinice urede (podružnice) po teritorijalnom principu radi poticanja rada na svojim zadaćama i ciljevima u svim krajevima Bosne i Hercegovine.

Udruga promiče rad gradskih i općinskih ureda (podružnica) na temelju načela subsidijarnosti. To načelo znači da uredi (podružnice) imaju pravo poduzimati sve djelatnosti vlastitom inicijativom koje se mogu uspješno obavljati na razini ureda (podružnice), ako su u skladu s ciljevima i djelatnostima Udruge, i ne proturječe Statutu Udruge ni odlukama Skupštine ili Upravnog odbora (Predsjedništva). Ured (podružnica) djeluje pod nazivom Panevropska unija Bosne i Hercegovine s dodatkom naziva mjesta u kojem ured (podružnica) djeluje.

Upotrebljava znak i zastavu Udruge, kao i pečat Udruge.

Uredi (podružnice) Udruga imaju svojega predsjednika i Skupštinu.

Rade u skladu sa svojim pravilima ureda (podružnice) koja moraju biti usklađena sa Statutom Udruge i na koja daje suglasnost Upravni odbor (Predsjedništvo) Udruge.

Podružnice nisu pravne osobe, a djeluju samo kao organizacijske jedinice Udruge neće se registrirati niti upisivati u registar već će ih kao svoje ogranke u nadležnom tijelu prijaviti i na taj način registrirati predsjednik Udruge ili osoba koju opunomoći.

Podružnice samostalno raspolažu novčanim sredstvima koja ostvare.

Djelatnosti ureda (podružnica) iste su vrste kao i djelatnosti cijele Udruga navedene u čl. 11, samo usklađene s opsegom i dometom rada ureda (podružnice) i dogovorene s Upravnim odborom (Predsjedništvom) Udruge.

U slučaju gašenja ureda (podružnice), Skupština Udruge donosi odluku o raspodjeli imovine kojom se koristila.

Uredi (podružnice) za svoj rad odgovaraju predsjedniku, Upravnom odboru (Predsjedništvu) i Skupštini Udruge.

Uredi (podružnice) daju izvješće o svojem radu Skupštini Udruge, a kratkoročna izvješća o tekućem radu Upravnom odboru (Predsjedništvu) Udruge.

VIII. – JAVNOST RADA UDRUGE

Članak 43.

Zasjedanje Skupštine Udruge je javno.

Članak 44.

Sjednice tijela Udruge su javne. Na sjednicama tijela vode se zapisnici u koje mogu imati uvid članovi Udruge. Izuzetno, kada to odluči samo tijelo, sjednice tijela Udruge održavaju se u dijelu ili u cijelosti bez prisutnosti javnosti.

Članak 45.

Udruga obavješćuje članove o svojem radu putem sredstava javnoga priopćavanja i drugim obavijestima. O djelatnostima od javnoga značenja Udruga obavješćuje javna glasila prema odluci predsjednika i Upravnog odbora (Predsjedništva).

Članak 46.

Iznimno predsjednik ili Upravni odbor (Predsjedništvo) mogu odlučiti da li neki podatak treba biti držan za poslovnu tajnu ako se može zloupotrijebiti na štetu rada Udruge ili javnoga ćudoređa.

IX. – PRESTANAK RADA UDRUGE

Članak 47.

Udruga prestaje s radom na temelju pravomoćne odluke nadležnog tijela, kao i odlukom Skupštine Udruge donesenom više od dvije tre­ćine glasova članova koji čine Skupštinu.

Članak 48.

Udruga se pripaja, razdvaja, transformira odlukom Skupštine Udruge donesenom s više od dvije trećine glasova članova koji čine Skupštinu.

Članak 49.

U slučaju prestanka rada Udruge odredit će se likvidator koji će provesti sve potrebne aktivnosti na pravovaljanom gašenju Udruge.

Članak 50.

Imovina Udruge iz člana 18. ovog Statuta raspodijelit će se tj. dodijeliti drugoj udruzi sličnih programskih aktivnosti, o čemu odluku donosi Skupština.

X. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 51.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od dana registracije u registar udruga pri nadležnom ministarstvu.

predsjednik  Skupštine

prof. dr. Franjo Topić