Ciljevi

Osnovni programski ciljevi Paneuropske unije Bosne i Hercegovine:

 • priključenje BiH Europskoj uniji
 • proširenje Europske unije
 • reorganizacija europskih tijela: zakonodavni dvodomni parlament, vijeće europskih (a ne samo unije nacionalnih) ministara, europska vlada
 • promicanje vrijednosti europskog nasljeđa u pravom europskom duhu
 • rad na kulturnoj i duhovnoj obnovi Bosne i Hercegovine
 • suradnja u stvaranju svih nužnih uvjeta za stvaranje samoodržive i funkcionalne Bosne i Hercegovine
 • suradnja u stvaranju svih nužnih uvjeta za pravedan i trajan mir u Bosni i Hercegovini i susjednim regijama
 • promicanje kulture bosanskohercegovačkih naroda i građana u Europi i promicanje europskih kulturnih dometa u Bosni i Hercegovini
 • poticanje kulturne, znanstvene, tehničke i gospodarske razmjene s Europom i svijetom
 • poticanje znanstvenog i tehnološkoga razvoja u Bosni i Hercegovini u skladu s Europom i svijetom
 • promicanje najviših europskih obrazovnih i znanstvenih standarda u Bosni i Hercegovini
 • usklađivanje i usavršavanje obrazovnih, pravnih i sustava u Europi
 • promicanje najviših europskih standarda socijalne politike, demokracije i pravne države
 • promicanje vrijednosti europskoga zajedničkoga nasljeđa i posebnih nasljeđa europskih naroda i širih europskih područja
 • promicanje najviših europskih standarda zaštite prirodne sredine i života u Bosni i Hercegovini
 • djelatno promicanje zaštite prirodne sredine u svijetu
 • razvoj socijalnih, demokratskih i pravnih ustanova u Europi
 • utemeljenje odnosa dijelova Europe i svijeta na načelu supsidijarnosti
 • djelotvorno harmoniziranje uloge Europe i drugih dijelova svjetske zajednice
 • što skorije djelotvorno uključivanje Bosne i Hercegovine u promicanje svih spomenutih vrjednota i institucija i u samoj Europi
 • uključivanje Bosne i Hercegovine u rad na kulturnoj i duhovnoj obnovi u Europi i svijetu
 • ostvarivanje i onih zadaća koje proističu iz ovih ciljeva